Sekretesspolicy

 Personuppgiftsansvarig: Ledai AB

Org-nummer: 559239-4331

E-post: contact@www.ledai.se

Adress: Drottninggatan 19b, 724 64, Västerås, Sverige

Telefon: 0107880300

På Ledai AB (nedan “Ledai”) förbinder vi oss att skydda din integritet, och följa gällande lagstiftning, i synnerhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna sekretesspolicy förklaras hur vi kan samla in, använda, dela och lagra dina personuppgifter, och vilka val och rättigheter du har. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på:

Contact@www.ledai.se

Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter som vi hanterar på https://www.ledai.se

Vi förstår att tillhandahållande av information i nätverket innebär en hög grad av förtroende från din sida, det är därför vi tar detta förtroende mycket på allvar och det är vår högsta prioritet att garantera säkerheten och konfidentialiteten för din information.

Vi kan göra ändringar i denna sekretesspolicy med jämna mellanrum; Därför rekommenderar vi att du kontrollerar det regelbundet för att hålla dig informerad om uppdateringar.


HUR LEDAI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER OCH TILL VILKET SYFTE?

I dagsläget sparar Ledai besöksstatistik från hemsida och för ett kundregister med namn och kontaktuppgifter. Datan används för att utveckla websidan och i marknadsföringssyfte  vars rättsliga grund är legitimt intresse. I fall det rör kunder som har avtal med Ledai så sparar vi personuppgifterna med avtalet som rättslig grund. Vi delar inte med oss av våra personuppgifter till någon annan part.

VAD ÄR DIN RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV NÄR DET GÄLLER INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION?

Ett av de viktigaste målen med GDPR är att skydda och förklara de rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. Sammanfattningen nedan av dina rättigheter är inte en begränsning utifrån dina rättigheter enligt GDPR utan är endast en hjälpande beskrivning av dessa.

Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR): Alla personuppgiftslämnare har rätt att när som helstbegära att Ledai meddelar dem vilken information som Ledai har tillgängliga om dem.

Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR): Personuppgiftslämnare har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Ledai har tillgängliga om dem. 

Rätt till radering (artikel 17 GDPR): Personuppgiftslämnare har rätt att begära att deras personuppgifter tas bort.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR): Personuppgiftslämnare kan kräva att Ledai behandling av en personuppgift begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

a) Användaren bestrider personuppgiftens korrekthet, under den tid som ger den Ledai möjlighet att kontrollera om personuppgiften är korrekt.

b) Behandlingen är olaglig och användaren motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning,

c) Den Ledai behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den användaren behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Den personuppgiftslämnare har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 i väntan på kontroll av huruvida den Ledai berättigade skäl väger tyngre än den användarens berättigade skäl.

Rätt att invända (artikel 21 GDPR): Personuppgiftslämnare kan motsätta behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller på Ledais eller en tredje parts legitima intresse. Det innebär att Ledai inte får behandla den personuppgiften mer så länge de inte kan visa att det finns legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke (artikel 7 GDPR): Personuppgiftslämnare kan när som helst återkalla tidigare givet samtycke för en viss behandling av dina personuppgifter, detta påverkar dock inte legitimiteten den tidigare behandlingen som gjorts med ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR): Personuppgiftslämnare har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakt: Om du vill utöva någon av de rättigheter som nämns ovan kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen contact@ledia.se

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndighet (artikel 15 GDPR): Utöver tidigare nämnda rättigheter har du rätt att anföra klagomål hos en tillsynsmyndighet. I Sverige är denna tillsynsmyndighet dataskyddsinspektionen och du kan hitta hur du ska gå tillväga med ett klagomål på deras hemsida: https://www.datainspektionen.se eller genom att kontakta genom e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon: 08-657 61 00 eller genom postförsändelse till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Vi vill att du ska känna dig säker när du använder Ledai och vi lovar att skydda informationen vi samlar in. Även om ingen webbplats helt kan garantera din säkerhet, har vi implementerat och upprätthåller lämpliga fysiska, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information som du tillhandahåller mot obehörig eller olagliga intrång.

All information du tillhandahåller är konfidentiell och från Ledai har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att dina data används för andra syften än de som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi använder också kryptering för att överföra personlig information mellan vårt system och ditt, såväl som mellan vårt system och det från de parter som vi delar konfidentiell information med.

Kontaktinformation till personuppgiftansvarig

Namn:​ Thomas Nilsson
Tel: 010-17 90 400
E-post: contact@www.ledai.se